Sade Ofset Matbaacılık & Etiket

Ofset, Ambalaj, Broşür Etiket

Bize Bildirin

  Sade Ofset’e etik ve uyumluluk kuralları ile ilgili şikayet ve önerilerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize bildirebilirsiniz. Sade Ofset etik çalışma kuralları gereği bu şikayet ve önerileri inceleyip, gerekli aksiyonları sağlayıp, sizi bilgilendirme için geri dönüş sağlayacaktır.

  İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ ve İLETİŞİM FORMUNDA YER ALAN VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ 'ni okudum ve kabul ediyorum.


  Sade Printing House LLC
  Booklet Label

  Sade Ofset Matbaacılık & Etiket

  Matbaacılar Sitesi,
  2.Cadde No:177
  34204 Bağcılar
  İstanbul - Türkiye

  Tel: +90 212 6290339


  COPYRIGHT © Sade Ofset Matbaacılık & Etiket

  Open chat

  WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:

  Sade Ofset Matbaacılık Ltd.Ști. (şirket olarak anılacaktır) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi (ad, soy ad, telefon numarası ve e-posta adresi) müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işleyecektir.

  Kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine iletişimin sağlanması, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabilecektir.

  Kişisel verileriniz web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanacaktır. Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, veri işlememize açık rıza vermeniz halinde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “açık rıza” olacaktır.
  İlgili kişi olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:
  Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  İLETİŞİM FORMUNDA YER ALAN VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA

  Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Sade Ofset Matbaacılık Ltd.Ști.’nin web sitesindeki iletişim formunu doldurmam suretiyle toplayacağı kişisel verilerimi (ad, soy ad, telefon numarası ve e-posta adresi) müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlemesine, web sitesi iletişim formu aydınlatma metninde anılan kişilere aktarmaları konusunda açık rızam vardır.